Araudi aplikagarria

SURADESA sozietate anonimoa da eta, nagusiki, Merkataritza Erregistroan inskribatutako estatutuek nahiz Kapital Sozietateei buruzko Legeak, uztailaren 2ko 1/2010 Errege Dekretu Legegilearen bidez onartutakoak, xedatutakoaren arabera arautzen da, bai eta Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituen Legea, tokiko, estatuko edo erkidegoko garapen legeria, eta Udalen merkatu erakunde gisa aplikatzekoak zaizkion gainerako administrazio arauak ere.

Kontratazioaren arloan, SURADESAri Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legea, azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu Legegilearen bidez onartutakoa, aplikagarria zaio, 3.1.d artikuluan xedatutakoarekin bat.

NextGenerationEU